1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ», (далі іменується – ВИКОНАВЕЦЬ), в особі Генерального директора – Баскіна Костянтина Володимировича, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій юридичній чи фізичній особі (надалі іменується – ЗАМОВНИК) укласти цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) на придбання та передплату ЗАМОВНИКОМ друкованого періодичного видання – журналу «LANDLORD» (надалі – «Журнал»).

2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх фізичних та юридичних осіб.

3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з придбання та передплатою ЗАМОВНИКОМ друкованого періодичного видання – журналу «LANDLORD».

4. Оплата ЗАМОВНИКОМ вартості придбання та передплати Журналу, вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийманням ЗАМОВНИКОМ умов цього Договору (повним і беззастережним акцептом даного Договору).

5. Публічна оферта починає діяти з моменту прийняття її умов ЗАМОВНИКОМ (оплати) і діє до закінчення передплатного періоду (один місяць, шість місяців, рік) ЗАМОВНИКОМ.

6. Придбання та передплата ЗАМОВНИКОМ Журналу здійснюється протягом оплаченого ним строку дії (терміну).

7. Плата за один номер видання складає: ______ грн. (______________), без ПДВ, впродовж одного календарного місяця. Плата за цим Договором зараховується на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжних сервісів інтегрованих до веб-сайту: _____________ або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

8. ЗАМОВНИК здійснює 100% попередню оплату за кожен номер Журналу за цим Договором. Датою здійснення оплати за цим Договором є дата зарахування коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

9. У разі неотримання ЗАМОВНИКОМ друкованого Журналу, за письмовим запитом останнього отримувати інформацію щодо їх не отримання у ВИКОНАВЦЯ.

10. За невихід Журналу з друку, вихід об’єднаних номерів, зміни строків надходження і обсягу видань відповідальність несе ВИКОНАВЕЦЬ, як редакція (видавник) Журналу.

11.У разі припинення виходу Журналу грошові кошти за неотриманні видання повертаються ЗАМОВНИКУ у той самий спосіб, який ЗАМОВНИК оплатив номер Журналу, який не вийшов у світ.

12.ВИКОНАВЕЦЬ має право коригувати умови Договору, а у разі зміни умов цього Договору – публікувати повідомлення про такі зміни на веб-сайті: ___________________.
Договір (із змінами і доповненнями) публікується на веб-сайті: ____________________ та набуває чинності для СТОРІН з моменту його публікації на відповідному веб-сайті, а приєднання ЗАМОВНИКА до нової редакції Договору здійснюється за принципом «мовчазної згоди».

13. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням Сторін своїх зобов’язань вирішуються шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви ЗАМОВНИКА, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

14. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за якість та надійність роботи телекомунікаційних засобів, які використовуються ЗАМОВНИКОМ для здійснення передплати Журналу за цим Договором.

15. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за неможливість виконання умов цього Договору у випадку збоїв у роботі платіжних сервісів інтегрованих до веб-сайту, проведення технічних та профілактичних робіт щодо забезпечення їх належного функціонування.

16. Особи, що уклали цей Договір від імені ЗАМОНИКА, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін. Представники сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

17. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

18. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ», Генеральний директор – Баскін Костянтин Володимирович, діє на підставі Статуту; місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Пушкінська, буд. 21, Код ЄДРПОУ 40448914, ІПН 404489126595, П/р UA643206490000026003052669154, Філія «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» міста Києва, МФО 320649, Тел. 044-384-22-92, Платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах та платник ПДВ

Контактна інформація для з’ясування будь яких питань передплати:
ТОВ "АГРАРНИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ"
(067) 627-52-75
info@landlord.ua
01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 21