Районування території України за річним кліматичним водним балансом
1990 р.
2015 р.
2050 р. (прогноз)
2100 р. (прогноз)